Anàlisi, Aigua, Laboratori, Lleida,Mollerussa, Pla d’Urgell, Catalunya, Aragón, La Franja, Assessorament, Medi Ambient, Cromatografía, DUCA, Depuració, Gasos, Sòls, Fangs, Purins, Caracterització, Residus, Contaminants, Microbiologia, Legionella, Compostos orgànics, Mostrejador, Tomamostres, Potabilitat, Aigües de consum, Aigües subterrànies, Aigües de procés, Aigües d’ús públic, Pous, Piscines, Basses, Reg, Circuits, Torres refrigeració, Evaporadors, Fonts, EDAR, Estudis, Biològics, Físico-químics, Recursos hidrològics, Matèries Inhibidores, Toxicitat, Microtox, Tramitacions, Subvencions, Consultoria, FormacióPágina en Castellano

InstrumentacióICP-MS Agilent 7700

Determinació de metalls Majoritaris i Minoritaris amb límits de quantificació fins a ppt

Cromatògraf de gasos-masses

 • Dissolvents industrials (VOC’s no halogenats)
 • Dissolvents halogenats (VOC’s halogenats)
 • BTEX
 • Hidrocarburs fracció lleugera (C5-C12)
 • Hidrocarburs fracció pesada (C11-C30)
 • Hidrocarburs aromàtics policíclics
 • Pesticides organoclorats i organofosforats
 • Triazines
 • Acrilamida
 • Epiclorhidrina
 • Clorur de vinil 
 • Trihalometans
 • Alcohols
 • Metiltercbutiléter

Cromatògraf iònic:

Cations
Calci
Magnesi
Sodi
Liti
Potassi
Amoni

Anions
Nitrats
Nitrits
Sulfats
Fosfats
Fluorurs
Clorurs

 

Campana de flux laminar i rampa filtració per membrana

Anàlisis microbiològiques: Fongs i llevats, Aerobis, legionel·la, Clostridis perfringens i sulfitorreductors, coliformes totals, coliformes fecals, pseudomones, staphylococo, enterococs

Digestor i destil·lador Kjeldahl

Per determinar Nitrogen orgànic i amoniacal i proteïnes

Equips portàtils per realitzar mesures en camp

Oxímetre, redox, conductímetre, pH-metre, fotòmetre (mesures de clor), GPS. Possibilitat de lloguer

Espectrofotòmetre

Determinació colorimètrica a diferents longituds d’ona d’UV-visible per analitzar fòsfor, detergents aniònics, cianurs...

Estufes

Estufes a diferents temperatures per determinar humitats, olis i greixos i incubació microbiològica

Forn mufla

Per realitzar la calcinació de les mostres

Digestor Microones

Per a realitzar digestions complertes de diferents matrius sense pèrdues per volatilització

Jar test

Per realitzar assajos de coagulació i floculació per tal de determinar el millor tractament per una depuradora Físico-química

Microtox

Anàlisi de Matèries Inhibidores (Toxicitat) segons el mètode d’inhibició per Luminiscència bacteriana en mostres líquides, sòlides, residus i productes acabats.

Microscopi

Es realitzen observacions al microscopi dels fangs activats i aigües.

Mostrejadors

 • Mostrejador automàtic programable
 • Mostrejador de profunditat
 • Mostrejador telescòpic
 • Bailers
 • Captadors de vapor
 • Bombes de diferents cabals
 • Captador de partícules
 • Mostrejador d’aire per realitzat anàlisis microbiològics

Planta pilot de fangs activats

Es realitzen estudis biològics per determinar si una mostra és biodegradable mitjançant un tractament de fangs activats i el temps de retenció del reactor biològic. Es lloga per estudis in situ.

 

 

Tel.: 973 19 45 10
Fax: 973 19 45 11
ilersap@ilersap.com