Anàlisi, Aigua, Laboratori, Lleida,Mollerussa, Pla d’Urgell, Catalunya, Aragón, La Franja, Assessorament, Medi Ambient, Cromatografía, DUCA, Depuració, Gasos, Sòls, Fangs, Purins, Caracterització, Residus, Contaminants, Microbiologia, Legionella, Compostos orgànics, Mostrejador, Tomamostres, Potabilitat, Aigües de consum, Aigües subterrànies, Aigües de procés, Aigües d’ús públic, Pous, Piscines, Basses, Reg, Circuits, Torres refrigeració, Evaporadors, Fonts, EDAR, Estudis, Biològics, Físico-químics, Recursos hidrològics, Matèries Inhibidores, Toxicitat, Microtox, Tramitacions, Subvencions, Consultoria, FormacióPágina en Castellano

Anàlisi mediambiental


Aigües residuals

 • Paràmetres físico-químics: DQO, DBO5, pH, Sals solubles, Nitrogen, fósfor, Matèries Inhibidores, anions, cations....
 • Paràmetres toxicològics: metalls pesants, dissolvents halogenats i no halogenats, hidrocarburs, alcohols, pesticides...
 • Anàlisi de contramostres
 • Paràmetres DUCA ( Declaració de l’Us contaminació de l’aigua)

 

Aire

 • Captació i anàlisis de partícules sedimentables
 • Anàlisis microbiològic (fongs i llevats, aerobis)
 • Determinació de pols inert
 • Anàlisis de dissolvents volàtils, Hidrocarburs i BTEX

 

Depuradores

 • Líquids mescla de reactors biològics:  Volum del fang a 30 minuts, observació microscòpica del fang, taxa de consum d’oxigen,  Oxigen dissolt, Sòlids volàtils
 • Caracterització de l’efluent d’entrada i de l’abocament final
 • Diagnosi estat edar i millores en el tractament.

 

Estudis de tractament d’aigües residuals

 • Estudi  físico-químic: prova amb Jar test per determinar el millors coagulants i floculants per depurar les aigües mitjançant un tractament físic químic.
 • Estudi d’homogeneïtzació airejada, en planta pilot per determinar el temps de retenció i el rendiment
 • Estudi  biològic en planta pilot de fangs activats:  en planta pilot  per determinar el temps de retenció del reactor biològic i el rendiment del tractament.

Fangs de depuradora per ús agrícola (RD1310/1990)

 • Determinació de: pH, Conductivitat elèctrica, Matèria seca, Matèria orgànica, Nitrogen orgànic, Nitrogen amoniacal, Fòsfor, Potassi, Magnesi, Ferro, Calci, Sodi, Relació C/N, Cadmi, Coure, Níquel, Plom, Zenc, Mercuri, Crom

 

Reutilització aigües depurades (RD1620/2007)

Determinació de E Coli, Ous de nematode, Legionel·la, Sòlids en suspensió, terbolesa, altres contaminats i substàncies perilloses segons els diferents usos previstos de l’aigua:

 • Ús urbà
 • Ús agrícola
 • Ús industrial
 • Ús recreatiu
 • Ús ambiental

                                       

Residus

 • Anàlisi directe sobre el residu

            Pèrdua a 105 º C, a 500 º C, metalls, compostos orgànics....

 • Relació del lixiviat DIN
 • Anàlisi sobre el lixiviat: pH inicial i final, conductivitat, metalls, anions...

Rius

 • Índex de qualitat biològica de la llera receptora (BMWPC) abans i després d’un abocament
 • Caracterització i mesura de l’abocament de municipis abans de la construcció d’una depuradora

Sòls contaminats (RD 9/2005)

 • Determinació de metalls pesats (As, Cu, cr, Ni, Pb, Zn, Cd, Hg), olis minerals, Hidrocarburs totals, Hidrocarburs aromàtics policíclics, plaguicides organoclorats, bifenils policlorats, compostos orgànics volàtils no halogenats i halogenats, compostos fenòlics y matèria seca.

 

Vapors i aigües subterrànies

 • Captació de vapors en piezòmetres i anàlisis de compostos volàtils com BTEX, MTBE i Hidrocarburs totals

 

 

Tel.: 973 19 45 10
Fax: 973 19 45 11
ilersap@ilersap.com