Departament
d’Aigües de Consum
i Continentals

El correcte funcionament dels ecosistemes depèn de l’aigua, neta i lliure de contaminants. ilersap compta amb la capacitat per executar un llarg número d’assajos analítics per poder determinar la qualitat de l’aigua així com l’estat de les aigües per al seu consum.

Garantir la bona qualitat de l’aigua és cabdal pel bon funcionament dels ecosistemes

Entre les activitats i serveis que ilersap realitza en aquest departament, destaquen:

Caracterització fisicoquímica i microbiològica d’aigües de consum, subterrànies, superficials, aigua envasada, piscines, circuits industrials, torres de refrigeració...
Anàlisis per altes de captació.
Presa de mostres.
Acompanyament en la interpretació de resultats.
Catàleg.
Paràmetres acreditats segons normativa UNE-EN ISO/IEC 17025.

Departament
mediambiental

Els agents contaminants, cada cop més comuns, que provenen d’activitats humanes com ara les agrícoles o les industrials, poden passar als medis aquàtics, fet que pot afectar els ecosistemes i la salut humana

Controlar els agents contaminants agrícoles i industrials evita també problemes de salut a les persones

La normativa actual estableix una sèrie de requisits, i ilersap disposa de la capacitat de fer un seguit d’anàlisis per tal de complir amb ella.
Entre les activitats que ilersap realitza, hi ha:

Caracterització fisicoquímica i microbiològica d’aigües residuals, abocaments i lixiviats.
Anàlisis de mostres d’inspecció i bessones (contramostres) segons normativa.
Presa de mostres.
Acompanyament en la interpretació de resultats.
Catàleg.
Paràmetres acreditats segons normativa UNE-EN ISO/IEC 17025.

Departament
alimentari

Cal rigor en la supervisió de tots els processos que segueixen els aliments en el seu camí del camp a la taula

Per tal de garantir en les indústries alimentàries, restauració o supermercats, que el producte final i llest per al consumidor compleixi la legislació vigent i es distribueixi en bones condicions higièniques, ilersap realitza els següents processos:

Anàlisis fisicoquímiques i microbiològics d’aliments, superfícies, manipuladors, ambiental...
Implantació i seguiment del Pla APPCC per a la identificació dels punts crítics i oportunitats de millora.
Estudis de durabilitat dels aliments.
Anàlisis nutricionals.
Control d’al·lèrgens.
Presa de mostres.
Acompanyament en la interpretació de resultats.
Catàleg.
Paràmetres acreditats segons normativa UNE-EN ISO/IEC 17025.

Departament
agrícola

És imprescindible salvaguardar, amb la màxima qualitat, tots els processos de fertilització

Un diagnòstic adequat del sòl, fulles o fruita, entre altres, permet relacionar la nutrició de la planta amb les dosis corresponents de fertilitzants, per així poder optimitzar el procés de fertilització i obtenir un producte amb millors qualitats físiques i nutritives. Amb aquesta finalitat, ilersap ofereix:

Caracterització fisicoquímica de sòls, fulles, fruita, esmenes orgàniques, fertilitzants, aigües de reg.
Suport tècnic per a la fertilització dels cultius.
Presa de mostres.
Acompanyament en l’elaboració del pla de fertilització química i orgànica.
Catàleg.
Paràmetres acreditats segons normativa UNE-EN ISO/IEC 17025.